آیین نامه های داخلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 

 

تذکر: ملاک در اجرای آیین نامه ها، آخرین مصوبه آنها می باشد.

آیین نامه پذیرش موسسه امام خمینی (ره) در مقاطع سه گانه

ادامه مطلب