پایان نامه های دفاع شده دکتری

 

عنوان رساله

استاد راهنما

مشاوران

دانش پژوه

ادامه مطلب

نظریه حاکمیت الهی بر پایه تحلیل فقهی حقوقی اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

موضوع پايان‌نامه:

نظریه حاکمیت الهی بر پایه تحلیل فقهی حقوقی اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام:

مرتضي

گروه:

حقوق

ادامه مطلب

شریعت و تقنین در کشورهای اسلامی(ایران،عربستان،پاکستان)

موضوع پايان‌نامه:

شریعت و تقنین در کشورهای اسلامی(ایران،عربستان،پاکستان)

نام:

سيدابراهيم

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

ادامه مطلب

تحلیل مبانی حاکمیت در قانون اساسی افغانستان

موضوع پايان‌نامه:

تحلیل مبانی حاکمیت در قانون اساسی افغانستان

نام:

عبدالحكيم

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

ادامه مطلب