شريعت و تقنين در کشورهاي اسلامي ( ايران، عربستان و پاکستان)

کتاب: شريعت و تقنين در کشورهاي اسلامي ( ايران، عربستان و پاکستان)

نویسنده: حجه الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی

بيش از يک‌چهارم کشورها را دنياي اسلام تشکيل مي‌دهد. اما شريعت اسلامي تا چه اندازه بر مناسبات آنها، به‌ويژه در قانون‌گذاري، حاکميت دارد؟

در اين کتاب، ضمن بررسي انتـقادي ديدگاه‌هاي مطرح درباره شريعت و تقنيـن در کشورهاي اسلامي، و اثبات نظرية ابتناء، وضعيت موجود و مطلوب با تأکيد بر کشورهاي ايـران، عربستان و پاکستان بررسي، و براي اصلاح روند، پيشنهادهايي ارائه شده است.

ادامه مطلب

شريعت و تقنين در کشورهاي اسلامي ( ايران، عربستان و پاکستان)

کتاب: شريعت و تقنين در کشورهاي اسلامي ( ايران، عربستان و پاکستان)

بيش از يک‌چهارم کشورها را دنياي اسلام تشکيل مي‌دهد. اما شريعت اسلامي تا چه اندازه بر مناسبات آنها، به‌ويژه در قانون‌گذاري، حاکميت دارد؟

در اين کتاب، ضمن بررسي انتـقادي ديدگاه‌هاي مطرح درباره شريعت و تقنيـن در کشورهاي اسلامي، و اثبات نظرية ابتناء، وضعيت موجود و مطلوب با تأکيد بر کشورهاي ايـران، عربستان و پاکستان بررسي، و براي اصلاح روند، پيشنهادهايي ارائه شده است.

مقاله نقش شریعت در نظام تقنین عربستان / حجه الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی

چکیده                                                               

عربستان با محوريت مکه و مدينه به عنوان نقطه کانوني نزول وحي، بخش مهمي از جهان اسلام را تشکيل مي­دهد. اما اينکه مهمترين بخش‌ حاكميت اين کشور؛ يعني نظام قانونگذاري آن، تا چه ميزان مبتني بر اسلام است و شريعت اسلامي چه نقشي در نظام تقنين اين کشور ايفاء مي­کند، محلّ بحث و بررسي اين مقاله است.

ادامه مطلب