بررسي روابط مالي زوجين در قانون مدني افغانستان و ايران

موضوع پايان‌نامه:

بررسي روابط مالي زوجين در قانون مدني افغانستان و ايران

نام:

سيدخادم حسين

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

موسوي

مقطع:

كارشناسي ارشد

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدمهدي كريمي‎نيا

راهنما

حجت الاسلام والمسلمين دکتر عبدالحكيم سليمي

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمّدرضا باقرزاده‎اوّل

داور

 

 

شماره پايان نامه:

۸۸۱

سال تحصيلي:

‎۱۳۹۱

 

 

چکيده:

روابط مالي زوجين همانند ديگر مباحث حقوق خصوصي از مباحث مهم و در عين حال متمايز سيستمهاي حقوقي است، اما قانون گذار افغانستان بر اساس فقه حنفي و قانونگذار ايران بر اساس فقه جعفري قوانين را تدوين کرده است با توجه به اين مطلب ضرورت داشت که روابط مالي زوجين از منظر اين دو قانون به صورت تطبيقي مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا نقاط اشتراک و افتراق مزايا و معايب هر يک از دو قانون مدني افغانستان و ايران روشن شود. پژوهش حاضر با هدف تطبيق و مقايسه ميان روابط مالي زوجين در قانون مدني افغانستان و قانون مدني ايران روشن شود. پژوهش حاضر با هدف تطبيق و مقايسه ميان روابط مالي زوجين در قانون مدني افغانستان و قانون مدني ايران به انجام رسيده است اهميت مباحث تطبيقي در شناسايي امتيازات کاستي ها و ارائه راه حل هاي قانوني امري کاملا مبرهن و منطقي مي نمايد. تحقيق فرارو نيز با همين انگيزه نظم و سامان يافته است. مهمترين تمايزات دو قانون که در اين تحقيق به صورت مبسوط بحث و بررسي شده عبارت است از اختلاف در نفقه زن در عده طلاق باين ايلاء خلع و مبارات و ارتداد و ابراء از نفقه زمان گذشته و آينده موضوع ارث زوجه و سقوط حق امتناع از تمکين و تفويض مهر به زوجه و تقويم مهريه به نرخ روز، تزييد مهر بعد از عقد، اجره المثل زن پس از طلاق، نحله ،شرط انتقال تا نصف دارايي، مقرري ماهانه هبه زوجين و جهيزيه زن.

 
 

 

موضوع: 
معرفیمعرفی گروهآثار گروه
پژوهشیپایان‌نامهکارشناسی ارشددفاع شده