بررسي فقهي و حقوقي روش‌هاي پرداخت ديه

موضوع پايان‌نامه:

بررسي فقهي و حقوقي روش‌هاي پرداخت ديه

نام:

علي

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

صادقي

مقطع:

كارشناسي ارشد

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر احمد حاجي ده آبادي

راهنما

جناب آقای محمدرضا رهبرپور

مشاور

حضرت آيت الله عباس كعبي‎نسب

داور

 

 

شماره پايان نامه:

۶۸۸

سال تحصيلي:

‎۱۳۸۸

 

 

چکيده:

امروزه با پيشرفت تکنولوژي و توسعه ماشين آلات، حوادث منجر به قتل و جرح گسترش يافته است که باعث افزايش روز افزون زندانياني است که قادر به پرداخت ديه و خسارات ناشي از جنايت خود نيستند. پيامد اين امر از يکطرف توسعه زندانها و تحميل مخارج بر دولت و از طرفي آثار سو زندان بر شخص جاني است و از طرف ديگر ثمره اي بر قربانيان حادثه يعني مجني عليه يا ولي دم او ندارد و در بسياري از موارد التيامي بر درد آنان نخواهد بود. لذا در راستاي سياست زندان زدايي قوه قضائيه و براي تسهيل در امر پرداخت ديه بررسي مسئله پرداخت ديه و مسئولان پراخت و روشهاي پرداخت امري ضروري مي نمايد. اين تحقيق در صدد است با بررسي فقهي و حقوقي پرداخت ديه، به بررسي مشکلات و طرح راه حل هاي مناسب در اين زمينه بپردازد و همچنين از طريق اثبات روش تضامني در پرداخت ديه و بيان برخي روشها براي گسترش بيمه، دريافت ديه را براي اولياي دم تسهيل کند.

 
 

 

موضوع: 
معرفیمعرفی گروهآثار گروه
پژوهشیپایان‌نامهکارشناسی ارشددفاع شده