بررسي فلسفي اشکالات نظري حقوق اساسي و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران

 

بررسي فلسفي اشکالات نظري حقوق اساسي و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران

دانشنامه:

کارشناسي ارشد

 

محمدمهدي مستوفي

شماره پايان نامه:

۶۷۵

سال تحصيلي:

‎۱۳۸۲

چکيده:

حقوق اساسي و ساختار قانوني نظام جمهوري اسلامي ايران مورد نقد و اشکالات متعددي قرار گرفته است که بررسي اين اشکالات و يافتن قوت و ضعف آنها پيش از تحليل هاي حقوقي و حتي مستند به منابع اسلامي، دقت هاي فلسفي اي را مي طلبد. لازم است اولا مباني فلسفي و عقلي که اين نظام بر آنها استوار است تبيين گردد و ثانيا بر اساس اين مباني مسائلي اساسي چون مبناي حق، مبناي حکمت، حدود آزاديها، قلمرو وظايف و اختيارات دولت به تحليل عقلي کشيده شوند و نتايج حاصل در بررسي آن اشکالات مورد استفاده قرار گيرند.

 
 

 

موضوع: 
معرفیمعرفی گروهآثار گروه
پژوهشیپایان‌نامهکارشناسی ارشددفاع شده