تحليل فقهی حقوقی تضمين سود و سرمايه در مضاربه

موضوع پايان‌نامه:

تحليل فقهی حقوقی تضمين سود و سرمايه در مضاربه

نام:

عبداله

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

بهارلوئي

مقطع:

كارشناسي ارشد

استاد

نقش

حضرت آيت الله محمد صالحي مازندرانی

راهنما

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمود عيسوي

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر عزيزالله فهيمي

داور

شماره پايان نامه:

۹۰۳

سال تحصيلي:

‎۱۳۹۰

چکيده:

يکي از عقودي که نقش بسيار مهمي در چرخه اقتصادي تجاري و حقوقي کشور دارد عقد مضاربه مي باشد که يک طرف صاحب سرمايه و طرف ديگر عامل براي کسب سود با هم همکاري مي:نند و در بانکداري اسلامي مورد توجه بسيار است و يکي از امور اعطاي تسهيلات از طريق بانکها مي باشد. وجود خطر در فعاليتهاي تجاري باعث شده تا صاحبان سرمايه به دذنبال راهکارهايي براي تضمين اصل سرمايه و سود خود باشند. به عبارت ديگر مي ةوان گفت يکي از شروط مهم در بازار سرمايه"ذاري و نظام بانکي شرط تضمين سود و سرمايه است. هدف از اين تحقيق اثبات مشروعيت شرط ضمان عامل در سود و سرمايه و ارائه راهکارهاي فقهي حقوقي براي کمک به جامعه حوزوي و دانشگاهي و نظام بانکداري اسلامي مي باشد. در اين ارتباط قانون مدني به تبعيت از مشهور فقهاء اين شرط را بر خلاف متقضاي ذات عقد مي داند و آن را باطل مي شمارد. و بعضي ديگر آن را باعث تبديل مضاربه به عقد فرض مي دانند. ولي عده اي از فقها و حقوقدانان بر خلاف نظر مشهور فقهاء و قانون مدني آن را مخالف متقضاي اطلاق عقد مي دانند و قائل به عدم تبدل ماهيت مضاربه به قرض هستند. به نظر اين عده مي توان مضارب را در ضمن عقد مضاربه يا عقد ديگري از طريق شرط فعل يا نتيجه، ضامن ساخت. همچنين مي توان از طريق تضمين هايي که از مضارب گرفته مي شود او را ضامن سود و سرمايه دانست که برخي از اين تضمين ها عبارتند از ضمانتنامه ي بانکي، رهن و ...

 
           
 

 

موضوع: 
معرفیمعرفی گروهآثار گروه
پژوهشیپایان‌نامهکارشناسی ارشددفاع شده