جهاد و اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بین الملل معاصر