حمايت از گروههاي مخالف از ديدگاه اسلام و حقوق بين الملل

موضوع پايان‌نامه:

حمايت از گروههاي مخالف از ديدگاه اسلام و حقوق بين الملل

نام:

مرتضي

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

نصراللهي نصرآباد

 

مقطع:

كارشناسي ارشد

 

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر عباسعلي كدخدائي

راهنما

حضرت آيت الله عباس كعبي‎نسب

مشاور

حجت الاسلام و المسلمين محمد ابراهيمي

داور

شماره پايان نامه:

۱۹۳

چکيده:

سؤالي که اين پايان نامه متکفل جواب به آن است، عبارت است از: اسلام و حقوق بين الملل در مورد حمايت از گروههاي مخالف چه ديدگاههايي دارند؟ حقوق بين الملل در راستاي حفظ صلح و امنيت جهاني اين گروهها را به گروههاي مخالف مشروع (نهضتهاي آزاديبخش) و گروههاي مخالف نامشروع (شورشيان) تقسيم بندي کرده است. بر اساس چهار اصل عدم مداخله، منع توسل به زور، حاکميت دولتها و حق تعيين سرنوشت ملتها، حقوق بين الملل، اجازه هيچگونه حمايتي را بجز حمايتهاي انسان دوستانه، ذنسبت به شورشيان نمي دهند و در مقابل نسبت به نهضتهاي آزاديبخش، حمايت را به نحو مشروط و با احراز شرايطي، جايز مي شمارد. اسلام از آنجا که يک نظام ارزشي واحد است و هدف نهايي خود را گسترش توحيد و يکتاپرستي و عدالت اجتماعي در سراسر جهان قرار داده است، به شکل ديگري گروههاي مخالف را مرزبندي مي کند. اسلام بر اساس چهار اصل دعوت، امر به معروف و نهي از منکر، حمايت از مظلومان و مستضعفان و ت آليف قلوب، حمايت از مصلحين و مظلومين را ول مسلمان هم نباشند، تجويز مي کند ولي بهيچ وجه اجازه حمايت از محاربين، بغات،مرتدين و مشرکين قدرت طلب، برتري جو و ظالم را نمي دهد. البيه اين حکم (جواز و بلکه وجوب حمايت) در صورتي است که چهار اصل مصلحت، نفي سبيل، حفظ دارالاسلام و احترام به معاهدات بين المللي حاکم نباشند. يعني در صورت جريان اصول حاکم، حمايت از گروههاي مخالف مشروع فوق جايز نيست. بنابراين اسلام و حقوق بين الملل در مورد حمايت از گروههاي مخالف با يکديگر ديدگاههاي متفاوتي دارند، علت اين تفاوت و اختلاف را بايد در متفاوت بودن اهداف، مباني، منابع و اصول جستجو کرد.

 
 

 

موضوع: 
معرفیمعرفی گروهآثار گروه
پژوهشیپایان‌نامهکارشناسی ارشددفاع شده