رابطه بزه ديدگي و بزه کاري زنان

 

رابطه بزه ديدگي و بزه کاري زنان

دانشنامه:

کارشناسي ارشد

نسيم جانفدا

شماره پايان نامه:

۶۳۱

سال تحصيلي:

‎۱۳۸۶

چکيده:

در اين نوشتار نگارنده کوشيده است ضمن تبيين دقيق مقصود از رابطه بزه ديدگي و بزهکاري مطرح شده در عنوان تحقيق به اين معنا که بزه ديدگي مي تواند به مثابه عاملي در بزهکاري زنان عمل نمايد، به ذکر مواردي از پيامدها و آثار بزه ديدگي زنان، مشخصا در موارد خشونت در زندگي زناشويي بپردازد. اين رابطه را از لحاظ تئوريک، با استفاده از نظريات مختلف زيست شناسانه، روان شناسانه و جامعه شناسانه به صورت تلفيقي بررسي و تحليل نموده و همچنين عوامل مؤثر بر سلب و ايجاب اين رابطه را هم مورد مطالعه قرار داده و براي سنجش اين متغيرها با وجود سکوت و پنهان کاري خاص زنان در اين حيطه، به مطالعات ميداني در حد بضاعت علمي و توان اندک خود پرداخته است که نتايج آن مؤيدي بر مفروضات تئوريک در اين خصوص بوده است. لازم به ذکر است در اين مطالعات به لحاظ محدوديت هاي موجود تنها به بررسي آن دسته از جرايمي پرداخته شده که مشخصا جنسيت نقش ويژه اي را در تحقق آنها ايفا مي نمايد. مختصرا مي توان گفت: اين نوشتار پيش نويسي مقدماتي در جهت مطالعات آتي در نگرشي نو بر لزوم بزه ديده شناسي حمايتي (ثانويه) و مفهوم عدالت ترميمي در جهت ممانعت از انتقام جويي ها و جبران خسارت هاي فردي است. واژگان کليدي: بزه ديدگي، بزهکاري، زنان، خشونت.

 
 

 

موضوع: 
معرفیمعرفی گروهآثار گروه
پژوهشیپایان‌نامهکارشناسی ارشددفاع شده