راهكارهاي تضمين حقوق شهروندي در فقه اسلامي و قوانين افغانستان