راهکارهاي پيشگيري از وقوع جرم در قرآن

موضوع پايان‌نامه:

راهکارهاي پيشگيري از وقوع جرم در قرآن

نام:

اسدالله

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

روحاني

مقطع:

كارشناسي ارشد

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر عبدالحميد شمس

راهنما

جناب آقاي دکتر سيد محمود مير خليلي

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر غلامرضا پيوندي

داور

شماره پايان نامه:

۷۷۹

سال تحصيلي:

‎۱۳۹۰

چکيده:

يکي از موضوعات مورد اهتمام قرآن مقابله با پديده مجرمانه به شکل متمايز است. تبيين ديدگاه قرآن در اين زمينه مستلزم استنباط تعريف جرم و پيشگيري و تبيين ابعاد، اهداف، تقسيم بندي پيشگيري از منظر قرآن کريم است. از نظر قرآن شناخت مبناي اصلي ايمان و التزام به اخلاق و احکام است؛ در آيات به نقش منابع مختلف شناخت و اثر اعتقادي، رواني، اخلاقي، تربيتي و .... آن، در حوزه پيشگيري از جرم تصريح شده است. از ديد قرآن شناخت مقتضي ايمان به اصول جهان بيني توحيدي است و ايمان واقعي به اصول جهان بيني به معناي التزام عملي به تدابير اصلاحي، وضعي و کيفري منعکس در قرآن است. وحي از کليه استعدادها و زمينه ها از جمله استعداد آموزشي، تربيتي، گرايشي، بهداشتي و عوامل جسماني نظير: وراثت، جنس و سن در زمينه مقابله با جرم بهره گرفته است. تمرکز اصلي در رويکرد اصلاحي بر تزکيه و اصلاح باطن از طريق شناخت، اعتقاد، نيت، صفات قلب ،ملکات نفس و تعديل و کنترل گرايش هاي ذاتي آن است. تدابير بيروني فردي و اجتماعي از جمله اصلاح محيط آموزشي و فرهنگي، خانوادگي، اقتصادي و سياسي براي تقويت و تکميل تدابير دروني پيش بيني شده است. در رويکرد وضعي، تدابير مختلف با هدف نظارت، مديرت و کنترل محيط، تغيير و جابجايي محيطي ،حذف و يا کاهش فرصت ارتکاب جرم، حمايت از بزهديده، حذف جذابيت و .... مداخله شده است. در رويکرد کفيري از انواع کيفر ( فردي و جمعي، دفعي و تديجي، دنيايي واخروي و ...) به عنوان آخرين راه حل جهت تأثير گذاري بر رفتار انسان بهره گرفته شده است. در نگرش وحي مسئوليت اجراي راهکارها بيشتر به خود افراد واگذار شده است. اما جامعه و فقها و ولي فقيه ( حاکم ) نيز تکاليف ويژه و فراخور مسئوليت خود دارند. پيشگيري وحياني يک الگو و مدل مستقل، جامع، فراگير، هدفمند، سازگار با انسان، خطا ناپذير و بعضا معصوميت آفرين است. اين تدابير با هدف رشد، تکامل همه جانيه انسان تشريع گرديده و از ابعاد، ويژگيها و امتيازات منحصر به فرد و استثنايي برخوردار است. واژگان کليدي: قرآن، جرم، پيشگيري، پيشگيري اجتماعي، پيشگيري وضعي، اصلاح و کيفر.

 
           
 

 

موضوع: 
معرفیمعرفی گروهآثار گروه
پژوهشیپایان‌نامهکارشناسی ارشددفاع شده