سایت جدید گروه حقوق راه اندازی شد.

به حول و قوه الهی پایگاه جدید گروه آموزشی و پژوهشی حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) راه اندازی شد.

موضوع: