سلسله جلسات «انتقال تجارب نویسندگی 3»

سلسله جلسات انتقال تجارب نویسندگی، روز شنبه مورخ 2 / دی / 1396 ساعت 18 تا 20 در طبقه چهارم ساختمان مرکزی موسسه امام خمینی، سالن اندیشه، برگزار خواهد شد.