طرح های پژوهشی مصوب گروه حقوق

 

 

عنوان طرح پژوهشی

مسئول طرح

وضعیت

1

حقوق اساسی 1 و 2 و 3

حجه الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی

در حال تدوین

2

درسنامه «حقوق کار»

حجه الاسلام دکتر سید علی میرداماد

در حال تدوین

3

فلسفه حقوق بشر

حجه الاسلام دکتر محمدرضا باقرزاده

در حال تدوین