فقه اسلامی و حقوق بشر

 

 

حقوق بشر اسلامي در مقام تصور نه‌تنها مفهومي پارادوکسيکال و امتناعي نيست بلکه با توجه به مباني و ظرفيت‌هاي فقه حقوقي اسلام امري ضروري است. تفسيري که در فقه اسلامي از کرامت انسان ارائه مي‌شود حقوق بشر اسلامي را از حقوق بشر سکولاريستي که از فقدان شالوده نظري رنج مي‌برد، متمايز مي‌سازد. از سوي ديگر نظام جزايي و ضمانت اجراهاي حقوقي در اسلام نه‌تنها نبايد دستاويزي براي هجمه‌هاي حقوق بشري عليه فقه اسلامي، بلکه نقطه قوت نظام حقوقي اسلام در صيانت از حقوق بشر است