فهرست نشریات دارای رتبه در موضوع علوم سیاسی - مصوب وزارت علوم

1. 

Iranian Review of Foreign Affairs

2. 

فصلنامه آفاق امنيت

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

3. 

نشريه امنيت ملي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

4. 

مجله ايراني امور بين الملل

توقف انتشار  علمي، ترويجي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

5. 

دو فصلنامه پژوهش سياست نظري

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

6. 

پژوهش نامه ايراني سياست بين الملل

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

7. 

نشريه پژوهش هاي انقلاب اسلامي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

8. 

فصلنامه پژوهش هاي حفاظتي - امنيتي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

9. 

فصلنامه پژوهش هاي روابط بين الملل

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

10. 

فصلنامه پژوهش هاي راهبردي سياست

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

11. 

مجله پژوهش هاي سياست اسلامي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

12. 

مجله پژوهش سياست

توقف انتشار  علمي، ترويجي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

13. 

پژوهشنامه انقلاب اسلامي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

14. 

پژوهشنامه علوم سياسي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

15. 

فصلنامه پژوهشهاي سياسي جهان اسلام

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

16. 

فصلنامه تحقيقات سياسي بين المللي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

17 

مجله جامعه شناسي سياسي جهان اسلام

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

18. 

نشريه جستار هاي سياسي معاصر

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

19. 

مجله دانش سياسي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

20. 

مجله دانش سياسي و بين المللي

توقف انتشار  علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

21 

مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

تفكيك  علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

22. 

فصلنامه دولت پژوهي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

23. 

فصلنامه راهبرد

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

24. 

فصلنامه راهبرد دفاعي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

25. 

فصلنامه روابط خارجي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

26. 

مجله رهيافت هاي سياسي و بين المللي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

27. 

فصلنامه رهيافت انقلاب اسلامي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

28. 

فصلنامه سياست

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

29. 

فصلنامه سياست جهاني

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

30. 

فصلنامه سياست خارجي

علمي، ترويجي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

31. 

فصلنامه سياست دفاعي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

32. 

فصلنامه سياستگذاري عمومي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

33. 

فصلنامه علوم سياسي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

34. 

فصلنامه مجلس و راهبرد

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

35. 

فصلنامه مطالعات ملي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

36. 

فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

37. 

دو فصلنامه مطالعات اوراسياي مركزي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

38. 

فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

39. 

فصلنامه مطالعات بين المللي

علمي، ترويجي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

40. 

فصلنامه مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

41. 

دو فصلنامه مطالعات بيداري اسلامي

علمي، ترويجي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

42. 

فصلنامه مطالعات خاورميانه

علمي، ترويجي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

43. 

فصلنامه مطالعات حفاظت و امنيت انتظامي

علمي، ترويجي    شناسنامه»   

44. 

فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

45. 

فصلنامه مطالعات روابط بين الملل

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

46. 

فصلنامه مطالعات راهبردي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

47. 

فصلنامه مطالعات راهبردي بسيج

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

48. 

نشريه مطالعات سياسي جهان اسلام

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

49. 

دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»