فهرست نشریات دارای رتبه در موضوع فقه و حقوق - مصوب وزارت علوم

1. 

نشريه آموزه هاي حقوق كيفري

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

2. 

نشريه آموزه هاي فقه مدني

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

3. 

نشريه پژوهش هاي حقوق جزا و جرم شناسي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

4. 

فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

5. 

مجله پژوهش هاي فقهي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

6. 

فصلنامه پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

7. 

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

8. 

فصلنامه پژوهش حقوق كيفري

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

9. 

فصلنامه پژوهش حقوق عمومي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

10. 

پژوهشنامه حقوق اسلامي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

11. 

پژوهشنامه حقوق كيفري

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

12. 

مجله پژوهشهاي حقوقي

علمي، ترويجي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

13. 

مجله تحقيقات حقوقي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

14. 

فصلنامه تعالي حقوق

علمي، ترويجي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

15. 

نشريه حقوق اداري

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

16. 

فصلنامه حقوق اسلامي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

17. 

دو فصلنامه حقوق تطبيقي (نامه مفيد)

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

18. 

مجله حقوق خصوصي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

19. 

مجله حقوقي بين المللي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

20. 

مجله حقوقي دادگستري

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

21. 

دو فصلنامه دانش حقوق مدني

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

22. 

نشريه دانش حقوق عمومي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

23. 

دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

24. 

فصلنامه ديدگاه هاي حقوق قضايي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

25. 

دو فصلنامه فقه مقارن

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

26. 

فصلنامه فقه و اصول

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

27. 

نشريه فقه و حقوق اسلامي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

28. 

دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)

علمي، ترويجي    شناسنامه»   آخرين شماره»   اشتراک»

29. 

دو فصلنامه فقه و مباني حقوق اسلامي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

30. 

فصلنامه مدرس علوم انساني (پژوهش هاي حقوق تطبيقي)

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

31. 

فصلنامه مطالعات حقوقي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

32. 

مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

33. 

مجله مطالعات حقوق تطبيقي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

34. 

فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامي

علمي، ترويجي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

35. 

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

36. 

نشريه مطالعات حقوق كيفري و جرم شناسي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

37. 

نشريه مطالعات حقوق عمومي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

38. 

دو فصلنامه مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوق

علمي، ترويجي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

39. 

دو فصلنامه مطالعات فقه تربيتي

علمي،پژوهشي    شناسنامه»   آخرين شماره»   

 
موضوع: 
دانلودPDF
فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
فایل PDF 0 b [2 بار دانلود]0 بایت
فایل WORD 0 b [3 بار دانلود]0 بایت