كرامت انساني و مجازات هاي بدني از منظر اسلام و حقوق بشر غربي