مؤلفه های عدالت کیفری در نظام حقوقی اسلام

موضوع پايان‌نامه:

مؤلفه های عدالت کیفری در نظام حقوقی اسلام

نام:

حميد

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

توكلي پورنگاري

مقطع:

كارشناسي ارشد

استاد

نقش

جناب آقای محمدرضا رهبرپور

راهنما

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمّدرضا باقرزاده‎اوّل

مشاور

جناب آقاي دکتر محمود مهدوي

داور

شماره پايان نامه:

۱۱۱۹

سال تحصيلي:

‎۱۳۹۳

چکيده:

برقراري قسط و عدل در همه زمينه ها به خصوص در حقوق کيفري، مورد اهتمام شريعت اسلامي بوده و يکي از اهداف اعمال کيفر به شمار مي رود. تحقق اين امر مستلزم شناخت صحيحي از مفهوم عدالت و مؤلفه هاي آن در نظام کيفري است. که اين پژوهش در راستاي معرفي عادلانه بودن نظام کيفري اسلام، با رويکردي تحليلي توصيفي به تبيين مؤلفه هاي عدالت در سه حوزه تعيين کيفر، اجراي مجازات و دادرسي و محاکمه مي پردازد. در حوزه تعيين کيفر، نظام حقوقي اسلام ضمن رعايت اصل تناسب جرم و مجازات بر تساوي افراد در برابر قوانين جزايي تأکيد مي کند و همچنين در مرحله اجراي مجازات هاي اسلامي، نحوه اعمال کيفر را به گونه اي بيان نموده که مجرم بيش از مجازاتي که تعيين شده و سزاوار آن است، عقوبت نشود و تأکيد بر عادل بودن متصدي اجراي مجازات به همين جهت است. در حوزه دادرسي و محاکمه با مبنا قراردادن حرمت و کرامت انساني، هرگونه تحقير متهم و اعمال شکنجه را منع نموده و براي تحقق دادرسي عادلانه بر يکسان برخوردکردن دادرس با طرفين دعوا، علني بودن دادرسي، قابليت تجديدنظر بودن احکام جزايي و برابري طرفين در رسيدگي تأکيد مي ورزد.

 
           
 

 

موضوع: 
معرفیمعرفی گروهآثار گروه
پژوهشیپایان‌نامهکارشناسی ارشددفاع شده