موضوعات مصوب پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

 

 

عنوان موضوع

گرایش

استاد راهنما

استاد مشاور

دانش پژوه

1

اصول و ساختار حقوق اداری در سیره معصومین (سلام الله علیهم)

ارشد/ حقوق عمومی

دکتر موسی زاده

دکتر میرداماد

جعفر زارعی

2

حقوق اساسی در حکومت امیرالمومنین (علیه السلام)

ارشد/ حقوق عمومی

دکتر باقرزاده

دکتر ربیعی

سید محمدهادی حسنی

3

عناصر ثابت و متغیر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر فقه و حقوق

ارشد/ حقوق عمومی

دکتر باقرزاده

دکتر حسینی

محمد باقر فهیمی

4

مبانی و راهکارهای مشارکت سیاسی در حقوق اساسی ج.ا.ا و افغانستان

ارشد/ حقوق عمومی

دکتر باقرزاده

دکتر نوروزی

علیجان حیدری

5

حقوق اساسی در حکومت نبوی (صلی الله علیه و آله)

ارشد/ حقوق عمومی

دکتر اصلانی

دکتر حسینی

ذبیح الله مرادی

6

نسبت دین و حکومت در حقوق اساسی ایران، افغانستان و عراق

ارشد/ حقوق عمومی

دکتر حسینی

دکتر میرداماد

محمد ناطقی

7

راهکارهای حقوقی قطع رابطه قدرت و ثروت در نظام انتخاباتی ج.ا.ا

ارشد/ حقوق عمومی

دکتر اصلانی

دکتر ربیعی

سید روح الله مصباح نسب