همایش نیم روزه بررسی حقوقی فجایع ضد انسانی علیه مسلمانان

همایش نیم روزه بررسی حقوقی فجایع ضد انسانی علیه مسلمانان(بحرین، میانمار، یمن و ...)

گروه حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در نظر دارد با توجه به ضرورت های موجود در بحث حمایت از مظلوم، با نظر به وضعیت کنونی منطقه اقدام به برگزاری همایش نیم روزه تحت عنوان «بررسی حقوقی فجایع ضد انسانی علیه مسلمانان(بحرین، میانمار، یمن و ...)» نمایند. لذا از تمامی اساتید، دانش پژوهان و دوستان در موسسه امام خمینی (ره) و دیگر مراکز علمی جهت شرکت در این همایش به منظور ارتقای سطح علمی و همچنین مشارکت در امر حمایت از مظلوم دعوت به عمل می آید.

موضوع: