پایان نامه های دفاع شده دکتری

 

عنوان رساله

استاد راهنما

مشاوران

دانش پژوه

1

بررسی قانون زکات با رویکرد فقه حکومتی و مالیه عمومی در اسلام و پیشنهاد قانون مطلوب

آیت الله کعبی

دکترسیدمحمد کاظم رجایی

دکتر محمد ربیعی

میثم نعمتی