کارگاه انتقال تجارب نویسندگی 1 (دکتر محمد فولادی وندا)

خلاصه و اهم مطالب ارائه شده در این کارگاه:

1- با جدیدترین منابع مطالعاتی شروع کنید و به تدریج به سراغ منابع قدیمی‌تر بروید.

2- ابتدا چکیده و نتيجه گيري پژوهش را مطالعه کنید. در صورت مرتبط بودن، به طور کامل مقاله را مطالعه کنید.

3 – همان اول موقع مطالعه و فیشبرداری مشخصات کامل کتابشناسی را استخراج کنید.

4 – در ارزیابی مقالات، ارزیاب ابتدا سه قسمت از مقاله را بررسی می‌نماید: چکیده، نتیجه‌گیری و منابع. باید میان این سه قسمت رابطه و همپوشانی وجود داشته باشد.

5- چکیده شامل: بیان مسئله، هدف پژوهش، روش و چگونگی پژوهش و اجمالی از یافته‌های مهم پژوهش است.

6- برروی هر فیش فقط یک موضوع را یادداشت کنید.

7. نقل قول مستقیم و یا غیرمستقیم را همان اول با گیومه مشخص کنید.

8. پژوهش‌ها سه دسته‌اند: موضوع محور، متن محور،‌ مسئله محور. عمدتاً پژوهش‌هاي نوع سوم داراي نوآوري هستند.

9. در تحقيقات خود به سمت تمحض پيش برويد؛ يك گرايش خاص

10. سعي شود تدريس و نگارش در يك رشته باشد. حاصل تدريس خود را نگارش و منتشر كنيد

11. سعي كنيد منابع و آثار را با نگاه نقادانه مطالعه كنيد

12. مطالب نگارش یافته خود را در بازه هاي زماني متفاوت بخوانيد، ويرايش و اصلاح كنيد

13.ايده اصلي طرح و نگارش خود را ابتدا در ذهن طراحي،‌ سپس طرح را مكتوب، اشكالات آن را برطرف، در قالب طرح تحقيق با همه جزييات آن را تدوين و اجرا كنيد(دقیقا مانند مهندسی که اگر نقشه را از اول ناقص بکشد منجر به اصلاحات بعدی با هزینه های گزاف می شود)

14. جنبه نوآوري كار را پيش از هر چيز، برجسته كنيد.

15.براي پيشينه كار، ‌از ايرانداك، مگيران و نورمگز و.. بهره بگيريد

16.از سميم نور براي اصالت مقالات مورد استفاده كمك بگيريد

17. مقدمه / طرح مسئله / پیشگفتار: پژوهشگر باید دغدغه‌های ذهنی خود را بنویسد که شامل طرح و تعریف مسئله است.

18. پرسش آغازين ناشي از ذهن خلاق و پرسشگر، نيازهاي فردي و اجتماعي، مواجه با برخي موانع، تجربيات محقق، مطالعه آثار است.

19.متغيرهاي كليدي، آزمودني ها، زمان و مكان تحقيق بايد در عنوان آورده شود

20.در تدوين فرضيات – حدس خردمندانه- با كلمات «به نظر مي رسد»،‌ آغاز مي‌شود. از واژگان ارزشي (‌خوب، بهتر و...) اجتناب شود

21. ارتباط منطقي و همپوشاني بين عنوان، سوالات اصلي و فرعي، اهداف اصلي و فرعي و فرضيات اصلي و فرعي برقرار باشد.

22. جنبه‌های نوآوری:

            الف: ارائه کنندة نظریه و یافتة جدید باشد.

            ب: ارائه کنندة تقریر و تبیین جدید از یک نظریه باشد.

            ج: ارائه کنندة استدلال جدید برای یک نظریه باشد.

            د: ارائه کنندة نقدجامع از یک نظریه باشد.

مطالعات مقایسه‌ای (بین دو نفر، دو نظریه و...) غالباً دارای نوآوری محسوب نمی‌شوند.