کرسی ترویجی «بررسی تقنین شریعت و رابطه اصل 4 و 71 قانون اساسی» 

زمان برگزاری: 1396/10/12  ساعت 15/30 

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، طبقه چهارم، سالن اندیشه

موضوع: 
فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
چکیده مقاله 272.7 کیلوبیت [1 بار دانلود]266.34 کیلوبایت