نام: 
سيدعلي
نام خانوادگی: 
ميرداماد نجف‌آبادي

رزومه