بررسی فقهی و حقوقی اذن پدر در ازدواج دختر از دیدگاه فقه و حقوق بشر

موضوع پايان‌نامه:

بررسی فقهی و حقوقی اذن پدر در ازدواج دختر از دیدگاه فقه و حقوق بشر

نام:

رضا

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

شاكري

صفحه‌ها

اشتراک در آثار گروه