معرفی رشته و گروه حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

بسم الله  الرحمن الرحیم

معرفی اجمالی رشته حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  (ره)

رشته   حقوق   يکي از رشته ها ی علوم انساني در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) است که درسال 1369 به تصويب شوراي عالي برنامه‌ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي (وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري) رسيده است......

ادامه مطلب