معرفي گروه

علم حقوق به معنای خاص آن، به آگاهی عالمانه از مقررات الزام آور اجتماعی، کیفیت دادرسی و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهی های عالمانه مرتبط با این مقررات (مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق و جامعه شناسی حقوقی) را نیز شامل می‌شود. مقصود از علم حقوق به عنوان یکی از شاخه های مهم علوم انسانی ـ اجتماعی، مفهوم عام آن است.

گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در راستای بسط دانش اسلامی در حوزه علوم انسانی، به ویژه حقوق و امور مربوط به آن، در سال 1369 تأسیس گردید. این گروه در نظر دارد تا در حوزه حقوق به بسط مرزهای دانش و نظریه پردازی در این حوزه‌ها در انطباق با اصول و آرمان‌های اسلامی مبادرت ورزد.

مدیر گروه، و دبیران آموزش، پژوهش و اجرایی عهده دار رسیدگی به امور گروه می‌باشند.

مدیر گروه: دکتر فیروز اصلانی

دبیرآموزش: حجت الاسلام رضا محمدی

دبیر پژوهش: حجت الاسلام میثم نعمتی

این گروه متشکل از شورایی علمی مرکب از 8 نفر است که 3 نفر از ایشان از اعضای هیئت علمی هستند و در جلسات هفتگی خود به برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گروه می‌پردازند.

  1. آیت الله عباس کعبی نسب
  2. دکتر فیروز اصلانی (مدیر گروه)
  3. حجت الاسلام رضا محمدی (دبیر آموزش گروه)
  4. حجت الاسلام میثم نعمتی (دبیر پژوهش گروه)
  5. حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی ( عضو هیات علمی )
  6. حجت الاسلام دکتر محمد رضا باقرزاده اول( عضو هیات علمی )
  7. حجت الاسلام دکتر سید علی میرداماد ( عضو هیات علمی )
  8. دکتر محمد ربیعی