نشریات حقوقی

نشریاتی که در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در زمینه حقوق منتشر می شود عبارتند از : نشریه علمی تخصصی اندیشه های حقوق عمومی و شماره های ویژه حقوق نشریه معرفت.