رويکرد حقوقي - جرم شناختي انتقال ويروس اچ. آي. وي در ايران و انگليس

 

رويکرد حقوقي - جرم شناختي انتقال ويروس اچ. آي. وي در ايران و انگليس

دانشنامه:

کارشناسي ارشد

پويا صميمي

شماره پايان نامه:

۶۳۷

سال تحصيلي:

‎۱۳۸۵

چکيده:

اج. آي. وي. ويرسي است که ابتلاي به آن منجر به ضعف سيستم ايمني بدن انسان، ابتلاي متعاقب به ايدز و ساير بيماريها و در نهايت مرگ مي گردد. بنابراين برخي کشورها انتقال اين ويروس را (در صورت تحقق برخي شرايط رواني) جرم تلقي کرده و تحت قانون خاص و يا براساس قوانين کيفري قديمي نسبت به آن واکنش داده اند. به عنوان نمونه در انگليسي انتقال اچ. آي. وي. بر اساس مواد ‎۱۸ و ‎۲۰ قانون جرايم عليه اشخاص مصوب ‎۱۸۶۱ و تحت عنوان ايراد صدمه شديد جسماني قابل تعقيب و محاکمه مي باشد. اما در ايران رفتار فوق با هيچ يک از قوانين موجود قابل انطباق نمي باشد و تنها در مواردي که ابتلا به ويروس منجر به مرگ مجني عليه گردد. امکان تعقيب و محاکمه متهم تحت عنوان قتل وجود دارد. از سوي ديگر کنترل و کاهش شيوع اچ. آي. وي. که هدف اصلي هر نوع سياستگذاري در اين زمينه مي باشد، مستلزم توجه به يافته هاي جرم شناسي در سياست هاي کيفري است. از اين موارد مي توان به لزوم توجه به وضعيت خاص جسمي و اجتماعي منتقل کنندگان اچ. آي وي اشاره نمود. چراکه اين افراد، خود غالبا مبتلا به ويروس مذکور بوده و نياز ويژه اي به حمايت هاي درماني و مراقبتي دارند. از طرفي، افراد مذکور چنان از نظر اجتماعي وضعيت آشفته اي دارند که انجام رفتارهاي دربردارنده خطر انتقال با روش زندگي آنها آميخته شده و در اکثر مواقع انتقال آلودگي توسط آنها با علم و آگاهي همراه نمي باشد. بنابراين انجام گسترده اقدامات پيشگيرانه (غير کيفري) در جهت آموزش و اطلاع رساني، کاهش آسيب، مراقبت و درمان و حمايت هاي اجتماعي هم زمان و حتي بيش از واکنش هاي کيفري ضروري به نظر مي رسد. اقداماتي که هم اکنون در غالب کشورها به اجرا درآمده و سهم به سزايي در رسيدن به اهداف مذکور داشته است. واژگان کليدي: انتقال اچ. آي. وي.، رويکرد حقوقي و جرم شناختي، اقدامات پيشگيرانه، ايراد صدمه شديد جسماني.