ديدگاه اسلام در خصوص حقوق بين الملل محيط زيست

موضوع پايان‌نامه:

ديدگاه اسلام در خصوص حقوق بين الملل محيط زيست

نام:

حسين

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

آبروشن

مقطع:

كارشناسي ارشد

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمين سيدمحمدصادق موسوي ‎نسب

راهنما

حجت الاسلام و المسلمين محمد ابراهيمي

مشاور

جناب آقاي دکتر سيد قاسم زماني

داور

شماره پايان نامه:

۳۷۱

سال تحصيلي:

‎۱۳۸۱

چکيده:

روز بروز بر نگراني بشريت نسبت به آلودگي محيط زيست افزوده مي گردد و مشکل آلودگي محيط زيست آنچنان جدي است که در دستور کار بسياري از اجلاسيه ها، کنفرانسها و سازمانهاي بين المللي قرار مي گيرد. در ابتدا آشنايي با ماهيت آلودگي آب و خاک و هوا و عواقب و اثرات خطرناک آن بر زندگي انسانها لازم يه نظر مي آيد. دانستن اينکه تاکنون چه سازمانها و مجامع بين المللي خود را درگير مسائل زيست محيطي نموده اند ما را متوجه عمق فاجعه مي نمايد. کشورها و سازمانهاي بين المللي با استمداد از نظرات کارشناسان محيطزيست در پي يافتن راه حلهايي براي مبارزه با آلودگي محيطزيست برآمده اندو راه حلهاي براي مبارزه با آلودگي محيطزيست برآمده اند و راه حلهايي پيدا، ارائه و به آنها توصيه شده است لکن مشکل فرارراه عملي شدن آنهاست. دانشمندان محيط زيست و کشورهاي توسعه نيافته، تقدتهاي بزرگ صنعتي و کشورهاي توسعه يافته را مسئول آلودگي روزافزون محيط زيست انساني و طبيعي مي دانند. انواع آلودگي هاي محيطزيست ناشي از جنگها و بکار بردن سلاحهاي ويرانگر اتمي، شيميايي و بيولوژيکي موجب تلف شدن بسياري از انسانها واز بين رفتن محصولات، احشام، مزارع وزمينهاي حاصلخيز آنان گرديده است. فقدان وجدان ديني و تعهد و مسؤليت اخلاقي بر دامنه اينگونه تجاوزات به حريم طبيعت و انسانيت افزوده است. روحيه زياده طلبي در استفاده از منابع و ثروتهاي طبيعي سبب تخريب هرچه بيشتر محيط زيست شده و روز بروز بر غني و ثروتمندي کشورهاي توسعه يافته افزوده و کشورهاي فقير و توسعه نيافته را در کام فقر و محروميت فرو مي برد. غافل از اينکه به تاراج دادن ذخائر و منابع ارزشمند طبيعت که هر کدام نقش بسزايي در آراستن محيط براي زندگي دارند به ضرر همگان تمام شده و عواقب سؤء تخريب محيط زيست دامنگير همه انسانها - چه بي گناه و چه متجاوز به طبيعت - خواهد شد و کل بشريت از اين وضعيت نامطلوب متضرر خواهند شد. به نظر مي رسد که مشکلات و معضلات زيست محيطي بوجود آمده در سطح جهاني با روي آوردن به تعاليم حياتبخش اسلام و از زاويه شريعت با ديده احترام و قداست به مجموعه عالم هستي، اعم از آنسانها و موجودات ديگر، نگريستن و عمل کردن به مقررات و دستورات زيست محيطي ديني و پايبندي به تعهدات و الزامات بعمل آمده، قابل حل خواهد بود. ارتقاء سطح دانش و آگاهي عمومي نسبت به آثار منفي و ناگوار تخريب محيط زيست از طرفي و وضع و تدوين مقررات زيست محيطي و برخورد قاطع با آلوده کنندگان محيطزيست هم در سطح داخلي کشورها و هم در سطح بين المللي از طرف ديگر، مي تواند چهره زيباي طبيعت را به آن برگرداند و روحيه نشاط و اميد به زندگي را در انسانها زنده نمايد.

 
           
 

 

موضوع: 
معرفیمعرفی گروهآثار گروه
پژوهشیپایان‌نامهکارشناسی ارشددفاع شده