چالش ها و راه کارهای اجرای حدود در نظام جمهوری اسلامی

موضوع پايان‌نامه:

چالش ها و راه کارهای اجرای حدود در نظام جمهوری اسلامی

نام:

محسن

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

هنرجو

مقطع:

كارشناسي ارشد

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمّدرضا باقرزاده‎اوّل

راهنما

جناب آقای ابراهيم موسي زاده

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر سيدابراهيم حسيني

داور

شماره پايان نامه:

۴۹۳

سال تحصيلي:

‎۱۳۹۴

چکيده:

اجراي حدود در نظام جمهوري اسلامي، از مسائلي است که پرداختن به چالش‌ها و شناخت فرصت‌هاي فراروي‌آن و همچنين تعيين حدود اجرايي آن، امروزه در حل بسياري از مشکلات داخلي و بين‌المللي، تأثير مستقيم خواهد داشت. نوشتار حاضر با تقسيم چالش هاي اجراي حدود به چالش هاي مبنايي و چالش هاي اجرايي، در فصول جداگانه به بررسي اين چالش‌ها پرداخته شده است، که ابتدا به طرح چالش، بررسي مباني آن و سپس به تحليل نظرات و ارائه راهکار در آن چالش اشاره شده است. بررسي منابع مختلف روايي و فقهي بيانگر لزوم اجرايي بودن حدود در جامعه اسلامي حتي در عصر غيبت امام معصوم عليه السلام و لزوم مساعدت مردم به حاکم اسلامي براي زمينه سازي اجراي آن است؛ اما موضوعي که ديدگاه ها پيرامون آن متفاوت و دامنهي اختلاف گسترده تر است، کيستي اجراکننده‌ي حدود در عصر غيبت، چيستي دامنه‌ي اختيارات وي و چگونگي اجراست. گفتني است دليل عمده بروز و فراگيري چالش هاي اجراي حدود، عدم درک فلسفه و مباني مجازات اسلامي، عدم بررسي دقيق کيفيت و ويژگيهاي حدود و عدم تبيين هدف و شناخت رهکارهاي آن مي باشد که بررسي کامل منابع و نگاه جامع به احکام اسلامي و پرهيز از نگاه جزئي نگر و اتخاذ تصميمات غير ديني و غير کارشناسي شده در رابطه با اجراي حدود در نظام اسلامي، راهکار برون رفت از اين چالش ها مي باشد. با تعيين ولي فقيه به عنوان م جري حدود در عصر غيبت، تصميم گيري در مورد بسياري از چالش‌هاي اجرايي حدود به ايشان ارجاع داده مي شود، از اين‌رو، تصميم در مورد توقف يا تعطيلي اجرا به سبب مقتضيات زمان و مکان، يا فقدان مصلحت در اجرا و يا خوف از ضرر حکومت اسلامي که حفظ آن از اوجب واجبات است، بر عهده‌ي حاکم اسلامي است که بنابه تشخيص ايشان، عمل خواهد شد.

 

 

 

 
 
           
 

 

موضوع: 
معرفیمعرفی گروهآثار گروه
پژوهشیپایان‌نامهکارشناسی ارشددفاع شده