مطالعه تطبیقی ( حیل ) در حقوق مدنی ایران و مصر با تأکید بر مبانی فقهی

موضوع پايان‌نامه:

مطالعه تطبیقی ( حیل ) در حقوق مدنی ایران و مصر با تأکید بر مبانی فقهی

نام:

سيدعليرضا

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

طباطبائي

مبانی فقهی حقوق اخلاقی پديدآورندگان آثار فکری, احکام و آثار آن

موضوع پايان‌نامه:

مبانی فقهی حقوق اخلاقی پديدآورندگان آثار فکری, احکام و آثار آن

نام:

ميثم

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

نعمتي

زندان زدايي و اعمال مجازات هاي جايگزين در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران با تأکيد بر مباني فقهي

موضوع پايان‌نامه:

زندان زدايي و اعمال مجازات هاي جايگزين در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران با تأکيد بر مباني فقهي

نام:

محسن

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

رويکرد حقوقي - جرم شناختي انتقال ويروس اچ. آي. وي در ايران و انگليس

 

رويکرد حقوقي - جرم شناختي انتقال ويروس اچ. آي. وي در ايران و انگليس

دانشنامه:

کارشناسي ارشد

پويا صميمي

شماره پايان نامه:

۶۳۷

بررسي فلسفي اشکالات نظري حقوق اساسي و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران

 

بررسي فلسفي اشکالات نظري حقوق اساسي و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران

دانشنامه:

کارشناسي ارشد

 

محمدمهدي مستوفي

شماره پايان نامه:

۶۷۵

موقعيت حقوقي زنان بزه ديده در فقه و حقوق با تأکيد بر قوانين و مقررات افغانستان

موضوع پايان‌نامه:

موقعيت حقوقي زنان بزه ديده در فقه و حقوق با تأکيد بر قوانين و مقررات افغانستان

نام:

عبدالكريم

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

اسكندري

صفحه‌ها

اشتراک در دفاع شده