موقعيت حقوقي زنان بزه ديده در فقه و حقوق با تأکيد بر قوانين و مقررات افغانستان

موضوع پايان‌نامه:

موقعيت حقوقي زنان بزه ديده در فقه و حقوق با تأکيد بر قوانين و مقررات افغانستان

نام:

عبدالكريم

گروه:

حقوق

قلمرو آزادي، استقلال، وحدت و تماميت ارضي کشور(تفسير اصل نهم قانون اساسي)

موضوع پايان‌نامه:

قلمرو آزادي، استقلال، وحدت و تماميت ارضي کشور(تفسير اصل نهم قانون اساسي)

نام:

خليل

گروه:

حقوق

صفحه‌ها

اشتراک در آثار گروه